ابوالفضل کرمانی نسب، سرپرست گروه سرود عاشقان ولایت یزد.